Pin It
Home / Tin tức / Pháp lý / Hợp đồng thuê nhà ở có bắt buộc phải công chứng?

Hợp đồng thuê nhà ở có bắt buộc phải công chứng?

Căn cứ tại Điều 492 Bộ luật dân sự năm 2005 thì hình thức hợp đồng thuê nhà ở được quy định như sau: Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Wood block building and hand writing

Tại Điều 500 Bộ luật dân sự năm 2005 thì thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác

Trong trường hợp pháp luật không có quy định khác thì quy định tại các điều từ Điều 492 đến Điều 499 của Bộ luật này cũng được áp dụng đối với việc thuê nhà sử dụng vào mục đích khác không phải là thuê nhà ở.

Hợp đồng thuê nhà không phải công chứng:

Tuy nhiên, theo Nghị quyết 52/NQ-CP ban hành ngày 12/10/2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tư pháp thì tại ý a điểm 28 mục III có quy định bãi bỏ quy định bắt buộc công chứng các hợp đồng sau, quy định việc công chứng các hợp đồng nói đó được thực hiện theo nhu cầu của các bên tham gia hợp đồng.

Nhóm các thủ tục: Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp – B-BTP-052982-TT; Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất – B-BTP-052969-TT; Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất – B-BTP-052970-TT; Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất – B-BTP-052978-TT; Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất – B-BTP-052988-TT; Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở – B-BTP-133336-TT; Công chứng hợp đồng đổi nhà ở – B-BTP-133356-TT; Công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở – B-BTP-133509-TT; Công chứng hợp đồng thuê nhà ở – B-BTP-133520-TT; Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở – B-BTP-133537-TT; Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở – B-BTP-133543-TT; Công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở – B-BTP-133548-TT

Ngoài ra, tại Điều 1 thông báo 63/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án đơn giản  hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất quy đinh như sau: Tiếp tục thực thi phương án bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với các hợp đồng: cho thuê quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; cho mượn, cho ở nhờ nhà ở; cho thuê nhà ở; ủy quyền quản lý nhà ở theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

Như vậy, mặc dù quy định tại Bộ luật dân sự năm 2005 thì hợp đồng thuê nhà có  thời hạn 6 tháng thì phải công chứng, tuy nhiên để đơn giản hóa thủ tục hành chính thì tại căn cứ tại Nghị quyết52/NQ-CP và thông báo 63/TB-VPCP thì hợp đồng thuê nhà không bắt buộc phải công chứng trừ trường hợp công chứng do các bên thỏa thuận.

 

Bình luận

Bình luận