Pin It
Home / Tin tức / Pháp lý / Đất nằm trong quy hoạch có được bán không?

Đất nằm trong quy hoạch có được bán không?

+ Trường hợp thửa đất của bạn đang sử dụng đã được cấp Giấy chứng nhận và không có tranh chấp thì được quyền chuyển nhượng lại đất cho các em theo quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật đất đai 2013.

+ Trường hợp thửa đất của bạn đang sử dụng chưa được cấp Giấy chứng nhận thì làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận, sau đó mới tiến hành thủ tục chuyển nhượng lại đất. Theo nội dung và nêu trên thì đất của bạn nằm trong quy hoạch của viện nghiên cứu hạt nhân, tuy nhiên nếu chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của UBND thành phố Đà Lạt để mở rộng đường thì thửa đất của bạn vẫn được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

dat-nam-trong-quy-hoach-co-duoc-ban-khong-1

Căn cứ theo Điều 49 Luật Đất Đai 2013 Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy, nếu chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm, chưa có thông báo thu hồi đất thì người sử dụng đất được chuyển nhượng theo quy định pháp luật.

Bình luận

Bình luận